N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 42
 8.  
 9. 43
 10.  
 11. 44
 12.  
 13. 45
 14.  
 15. 46
 16.  
 17. 47
 18.  
 19. 48
 20.  
 21. 49
 22.  
 23. 50
 24.  
 25.  >> 
涅磐前照片现佛光,宣化上人脸曾紫磨真金色
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8487  Downloads: 578
台湾近代高僧广钦老和尚圆寂往生时,显现在空中的妙莲
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 10251  Downloads: 328
莲花生大士显圣于喇荣五明佛学院天空的照片
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8427  Downloads: 225
佛堂上现红色的佛光!
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5311  Downloads: 189
当年林彪炸毁五郎庙,菩萨显灵照片今犹在
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6298  Downloads: 158
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5633  Downloads: 186
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5967  Downloads: 174
佛像大放光芒(不可思议)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 4918  Downloads: 185
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 42
 8.  
 9. 43
 10.  
 11. 44
 12.  
 13. 45
 14.  
 15. 46
 16.  
 17. 47
 18.  
 19. 48
 20.  
 21. 49
 22.  
 23. 50
 24.  
 25.  >> 
Tags:    轮回    佛七    佛堂    人面疮    肯德基    手印    水结晶    火供    真身    戒杀    朝圣    怪兽    大明咒        玛雅    本焕    弥勒菩萨    大圆满    巨人    预言