N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 42
 8.  
 9. 43
 10.  
 11. 44
 12.  
 13. 45
 14.  
 15. 46
 16.  
 17. 47
 18.  
 19. 48
 20.  
 21. 49
 22.  
 23. 50
 24.  
 25.  >> 
台湾近代高僧广钦老和尚圆寂往生时,显现在空中的妙莲
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 10082  Downloads: 320
莲花生大士显圣于喇荣五明佛学院天空的照片
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8364  Downloads: 218
佛堂上现红色的佛光!
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5259  Downloads: 187
当年林彪炸毁五郎庙,菩萨显灵照片今犹在
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6245  Downloads: 151
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5580  Downloads: 179
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5909  Downloads: 172
佛像大放光芒(不可思议)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 4870  Downloads: 177
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 42
 8.  
 9. 43
 10.  
 11. 44
 12.  
 13. 45
 14.  
 15. 46
 16.  
 17. 47
 18.  
 19. 48
 20.  
 21. 49
 22.  
 23. 50
 24.  
 25.  >> 
Tags:        上师    婴灵    极乐世界    腾空    大圆满    佛七    玛雅    怪物    紫磨真金    昆虫    人形    瑜伽    焰口    大明咒    居士    净空法师    人面疮    尼泊尔    肯德基