N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 42
 8.  
 9. 43
 10.  
 11. 44
 12.  
 13. 45
 14.  
 15. 46
 16.  
 17. 47
 18.  
 19. 48
 20.  
 21. 49
 22.  
 23. 50
 24.  
 25.  >> 
漠河南海观音出现三天奇异佛光
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 4343  Downloads: 163
发现一张不可思议的照片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 4294  Downloads: 173
佛陀在空中显现真影!释迦牟尼佛率众弟子在空中显圣真影(96年空中摄影)
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 7618  Downloads: 310
观音菩萨台湾水灾显化救劫真影(1959年)(民国48年)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8956  Downloads: 662
涅磐前照片现佛光,宣化上人脸曾紫磨真金色
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8682  Downloads: 591
台湾近代高僧广钦老和尚圆寂往生时,显现在空中的妙莲
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 10484  Downloads: 337
莲花生大士显圣于喇荣五明佛学院天空的照片
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8548  Downloads: 234
佛堂上现红色的佛光!
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5393  Downloads: 195
当年林彪炸毁五郎庙,菩萨显灵照片今犹在
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6425  Downloads: 168
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5725  Downloads: 197
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6056  Downloads: 181
佛像大放光芒(不可思议)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5002  Downloads: 198
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 42
 8.  
 9. 43
 10.  
 11. 44
 12.  
 13. 45
 14.  
 15. 46
 16.  
 17. 47
 18.  
 19. 48
 20.  
 21. 49
 22.  
 23. 50
 24.  
 25.  >> 
Tags:    观世音菩萨    本焕    显灵    玛雅        鬼魂    轮回    舍利    极乐世界    手印    婴灵    尼泊尔    预言    末法    真身    佛七        水结晶    印光大师    焰口