N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 42
 8.  
 9. 43
 10.  
 11. 44
 12.  
 13. 45
 14.  
 15. 46
 16.  
 17. 47
 18.  
 19. 48
 20.  
 21. 49
 22.  
 23. 50
 24.  
 25.  >> 
莲花生大士显圣于喇荣五明佛学院天空的照片
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8326  Downloads: 215
佛堂上现红色的佛光!
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5233  Downloads: 185
当年林彪炸毁五郎庙,菩萨显灵照片今犹在
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6219  Downloads: 149
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5552  Downloads: 176
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5882  Downloads: 168
佛像大放光芒(不可思议)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 4846  Downloads: 174
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 42
 8.  
 9. 43
 10.  
 11. 44
 12.  
 13. 45
 14.  
 15. 46
 16.  
 17. 47
 18.  
 19. 48
 20.  
 21. 49
 22.  
 23. 50
 24.  
 25.  >> 
Tags:    尼泊尔    水结晶    佛光    弥勒菩萨    戒杀    佛祖    巨人    婴灵        轮回    腾空    瑜伽    神僧    预言    昆虫    火供    舍利    真身    佛堂    肯德基