N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 51
 8.  
 9. 52
 10.  
 11. 53
 12.  
 13. 54
 14.  
 15. 55
 16.  
 17. 56
 18.  
 19. 57
 20.  
 21. 58
 22.  
 23. 59
 24.  
 25.  >> 
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1572  Downloads: 105
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1472  Downloads: 131
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1632  Downloads: 133
佛陀在空中显现真影!释迦牟尼佛率众弟子在空中显圣真影(96年空中摄影)
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 7311  Downloads: 293
观音菩萨台湾水灾显化救劫真影(1959年)(民国48年)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8491  Downloads: 646
涅磐前照片现佛光,宣化上人脸曾紫磨真金色
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8266  Downloads: 565
头上长角的人
Date: 2012-03-13
Category: 六道轮回
Hits: 2826  Downloads: 160
台湾近代高僧广钦老和尚圆寂往生时,显现在空中的妙莲
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 10016  Downloads: 316
莲花生大士显圣于喇荣五明佛学院天空的照片
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8326  Downloads: 215
佛堂上现红色的佛光!
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5233  Downloads: 185
当年林彪炸毁五郎庙,菩萨显灵照片今犹在
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6219  Downloads: 149
变色舍利子
Date: 2012-03-13
Category: 圣物舍利
Hits: 1530  Downloads: 125
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5552  Downloads: 176
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5882  Downloads: 168
佛像大放光芒(不可思议)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 4846  Downloads: 174
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 51
 8.  
 9. 52
 10.  
 11. 53
 12.  
 13. 54
 14.  
 15. 55
 16.  
 17. 56
 18.  
 19. 57
 20.  
 21. 58
 22.  
 23. 59
 24.  
 25.  >> 
Tags:    虹身    末法        昆虫    舍利    怪兽    往生    巴登多杰    巨人    手印    佛堂    显灵    鬼魂    大明咒    轮回    弥勒菩萨    观世音菩萨        肉身舍利    佛七