N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 51
 8.  
 9. 52
 10.  
 11. 53
 12.  
 13. 54
 14.  
 15. 55
 16.  
 17. 56
 18.  
 19. 57
 20.  
 21. 58
 22.  
 23. 59
 24.  
 25.  >> 
发现一张不可思议的照片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 4139  Downloads: 159
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1598  Downloads: 107
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1487  Downloads: 134
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1652  Downloads: 137
佛陀在空中显现真影!释迦牟尼佛率众弟子在空中显圣真影(96年空中摄影)
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 7413  Downloads: 295
观音菩萨台湾水灾显化救劫真影(1959年)(民国48年)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8656  Downloads: 650
涅磐前照片现佛光,宣化上人脸曾紫磨真金色
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8406  Downloads: 569
头上长角的人
Date: 2012-03-13
Category: 六道轮回
Hits: 2852  Downloads: 163
台湾近代高僧广钦老和尚圆寂往生时,显现在空中的妙莲
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 10082  Downloads: 320
莲花生大士显圣于喇荣五明佛学院天空的照片
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8364  Downloads: 218
佛堂上现红色的佛光!
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5259  Downloads: 187
当年林彪炸毁五郎庙,菩萨显灵照片今犹在
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6245  Downloads: 151
变色舍利子
Date: 2012-03-13
Category: 圣物舍利
Hits: 1541  Downloads: 129
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5580  Downloads: 179
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5909  Downloads: 172
佛像大放光芒(不可思议)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 4870  Downloads: 177
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 51
 8.  
 9. 52
 10.  
 11. 53
 12.  
 13. 54
 14.  
 15. 55
 16.  
 17. 56
 18.  
 19. 57
 20.  
 21. 58
 22.  
 23. 59
 24.  
 25.  >> 
Tags:        婴灵    极乐世界    虹身    人面疮    肯德基    佛堂    尼泊尔    巨人    火供    怪物    大明咒    观世音菩萨    玛雅    轮回    紫磨真金    肉身舍利    舍利    莲池海会    焰口