N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 51
 8.  
 9. 52
 10.  
 11. 53
 12.  
 13. 54
 14.  
 15. 55
 16.  
 17. 56
 18.  
 19. 57
 20.  
 21. 58
 22.  
 23. 59
 24.  
 25.  >> 
漠河南海观音出现三天奇异佛光
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 4267  Downloads: 155
发现一张不可思议的照片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 4212  Downloads: 166
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1634  Downloads: 110
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1516  Downloads: 142
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1696  Downloads: 145
佛陀在空中显现真影!释迦牟尼佛率众弟子在空中显圣真影(96年空中摄影)
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 7485  Downloads: 299
观音菩萨台湾水灾显化救劫真影(1959年)(民国48年)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8727  Downloads: 654
涅磐前照片现佛光,宣化上人脸曾紫磨真金色
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8487  Downloads: 578
头上长角的人
Date: 2012-03-13
Category: 六道轮回
Hits: 2907  Downloads: 169
台湾近代高僧广钦老和尚圆寂往生时,显现在空中的妙莲
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 10251  Downloads: 328
莲花生大士显圣于喇荣五明佛学院天空的照片
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8427  Downloads: 225
佛堂上现红色的佛光!
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5311  Downloads: 189
当年林彪炸毁五郎庙,菩萨显灵照片今犹在
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6298  Downloads: 158
变色舍利子
Date: 2012-03-13
Category: 圣物舍利
Hits: 1572  Downloads: 134
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5633  Downloads: 186
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5967  Downloads: 174
佛像大放光芒(不可思议)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 4918  Downloads: 185
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 51
 8.  
 9. 52
 10.  
 11. 53
 12.  
 13. 54
 14.  
 15. 55
 16.  
 17. 56
 18.  
 19. 57
 20.  
 21. 58
 22.  
 23. 59
 24.  
 25.  >> 
Tags:    火供    神僧    瑜伽    人面疮    虹身        昆虫    阿弥陀佛    紫磨真金    戒杀    佛光    巨人    观世音菩萨    佛七    水结晶    肉身舍利    预言        真身    大圆满