N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 52
 8.  
 9. 53
 10.  
 11. 54
 12.  
 13. 55
 14.  
 15. 56
 16.  
 17. 57
 18.  
 19. 58
 20.  
 21. 59
 22.  
 23. 60
 24.  
 25.  >> 
发现一张不可思议的照片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 4444  Downloads: 202
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1907  Downloads: 144
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1630  Downloads: 168
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1889  Downloads: 168
佛陀在空中显现真影!释迦牟尼佛率众弟子在空中显圣真影(96年空中摄影)
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 8004  Downloads: 328
观音菩萨台湾水灾显化救劫真影(1959年)(民国48年)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 9628  Downloads: 692
涅磐前照片现佛光,宣化上人脸曾紫磨真金色
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 9131  Downloads: 621
头上长角的人
Date: 2012-03-13
Category: 六道轮回
Hits: 3159  Downloads: 200
台湾近代高僧广钦老和尚圆寂往生时,显现在空中的妙莲
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 10821  Downloads: 353
莲花生大士显圣于喇荣五明佛学院天空的照片
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8866  Downloads: 252
佛堂上现红色的佛光!
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5557  Downloads: 210
当年林彪炸毁五郎庙,菩萨显灵照片今犹在
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6633  Downloads: 185
变色舍利子
Date: 2012-03-13
Category: 圣物舍利
Hits: 1700  Downloads: 164
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5869  Downloads: 219
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6236  Downloads: 196
佛像大放光芒(不可思议)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5147  Downloads: 217
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 52
 8.  
 9. 53
 10.  
 11. 54
 12.  
 13. 55
 14.  
 15. 56
 16.  
 17. 57
 18.  
 19. 58
 20.  
 21. 59
 22.  
 23. 60
 24.  
 25.  >> 
Tags:    观世音菩萨    火供    怪物    肉身舍利    巨人    虹身    紫磨真金    戒杀    莲池海会    佛祖    极乐世界    焰口    大明咒    巴登多杰    婴灵    真身    大圆满    居士    印光大师    天龙