N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 52
 8.  
 9. 53
 10.  
 11. 54
 12.  
 13. 55
 14.  
 15. 56
 16.  
 17. 57
 18.  
 19. 58
 20.  
 21. 59
 22.  
 23. 60
 24.  
 25.  >> 
发现一张不可思议的照片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 4463  Downloads: 207
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1943  Downloads: 148
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1648  Downloads: 172
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1915  Downloads: 174
佛陀在空中显现真影!释迦牟尼佛率众弟子在空中显圣真影(96年空中摄影)
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 8034  Downloads: 332
观音菩萨台湾水灾显化救劫真影(1959年)(民国48年)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 9696  Downloads: 707
涅磐前照片现佛光,宣化上人脸曾紫磨真金色
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 9182  Downloads: 627
头上长角的人
Date: 2012-03-13
Category: 六道轮回
Hits: 3186  Downloads: 202
台湾近代高僧广钦老和尚圆寂往生时,显现在空中的妙莲
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 10857  Downloads: 357
莲花生大士显圣于喇荣五明佛学院天空的照片
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8909  Downloads: 259
佛堂上现红色的佛光!
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5574  Downloads: 213
当年林彪炸毁五郎庙,菩萨显灵照片今犹在
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6658  Downloads: 190
变色舍利子
Date: 2012-03-13
Category: 圣物舍利
Hits: 1715  Downloads: 172
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5896  Downloads: 224
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6264  Downloads: 204
佛像大放光芒(不可思议)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5178  Downloads: 224
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 52
 8.  
 9. 53
 10.  
 11. 54
 12.  
 13. 55
 14.  
 15. 56
 16.  
 17. 57
 18.  
 19. 58
 20.  
 21. 59
 22.  
 23. 60
 24.  
 25.  >> 
Tags:    怪物    佛顶舍利        佛光    本焕    显灵    肯德基        莲池海会        大圆满    焰口    怪兽    神僧    印光大师    弥勒菩萨    鬼魂    真身    人形    玛雅