N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 52
 8.  
 9. 53
 10.  
 11. 54
 12.  
 13. 55
 14.  
 15. 56
 16.  
 17. 57
 18.  
 19. 58
 20.  
 21. 59
 22.  
 23. 60
 24.  
 25.  >> 
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1620  Downloads: 165
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1853  Downloads: 166
佛陀在空中显现真影!释迦牟尼佛率众弟子在空中显圣真影(96年空中摄影)
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 7960  Downloads: 326
观音菩萨台湾水灾显化救劫真影(1959年)(民国48年)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 9526  Downloads: 688
涅磐前照片现佛光,宣化上人脸曾紫磨真金色
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 9082  Downloads: 611
头上长角的人
Date: 2012-03-13
Category: 六道轮回
Hits: 3137  Downloads: 196
台湾近代高僧广钦老和尚圆寂往生时,显现在空中的妙莲
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 10761  Downloads: 352
莲花生大士显圣于喇荣五明佛学院天空的照片
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8814  Downloads: 249
佛堂上现红色的佛光!
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5538  Downloads: 206
当年林彪炸毁五郎庙,菩萨显灵照片今犹在
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6579  Downloads: 183
变色舍利子
Date: 2012-03-13
Category: 圣物舍利
Hits: 1687  Downloads: 159
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5846  Downloads: 217
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6202  Downloads: 194
佛像大放光芒(不可思议)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5127  Downloads: 215
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 52
 8.  
 9. 53
 10.  
 11. 54
 12.  
 13. 55
 14.  
 15. 56
 16.  
 17. 57
 18.  
 19. 58
 20.  
 21. 59
 22.  
 23. 60
 24.  
 25.  >> 
Tags:    上师    舍利    朝圣    瑜伽    怪兽    显灵    莲池海会    人面疮    佛光    尼泊尔    婴灵    居士    佛祖    印光大师    肯德基    放光    弥勒菩萨    火供    神僧    佛七