N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
十方普觉寺小狗妙音往生极乐世界,下葬时天空拍照像似人形求拥抱!
Date: 2016-12-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 1205  Downloads: 39
森林出現真實樹人!登山客抬頭一看嚇呆
Date: 2016-06-05
Category: 佛门瑞相
Hits: 1296  Downloads: 67
面目狰狞的腐尸原来是是大黄蜂织成的巢穴!
Date: 2016-03-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 2977  Downloads: 162
男子在树林中砍下一块木头,劈开侧面时被眼前的奇异图案完全看懵
Date: 2016-02-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 1169  Downloads: 72
岩石上显现带帽地藏菩萨像,引来近万人叩拜
Date: 2016-01-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 1147  Downloads: 53
网友在院子中想拍猫咪,结果拍到诡异人形生物!小鬼还是小精灵?
Date: 2016-01-07
Category: 佛门瑞相
Hits: 1063  Downloads: 67
少女客机上秀美自拍,图像上出现了一个神秘人影让她惊恐万分
Date: 2016-01-07
Category: 佛门瑞相
Hits: 897  Downloads: 65
奇闻!津巴布韦惊现人形山羊怪胎 长着人脸却拥有羊的四肢
Date: 2016-01-04
Category: 佛门瑞相
Hits: 881  Downloads: 70
这对情侣在印度神庙合影留念时,竟然拍到天空飞翔的这个诡异人形身影
Date: 2016-01-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 910  Downloads: 67
车祸现场拍到灵魂飞升
Date: 2014-06-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2268  Downloads: 99
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 3149  Downloads: 130
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2786  Downloads: 193
阿根廷落日中巨大人形,应是隐形的,被数码所拍
Date: 2013-12-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 3083  Downloads: 140
人形光体闪闪发光,象提着莲花灯
Date: 2013-12-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 5491  Downloads: 127
墨西哥拍到的人形光体
Date: 2013-12-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 2656  Downloads: 113
意外拍到的巨大人形透明生物体?并带有光源!
Date: 2013-12-05
Category: 佛门瑞相
Hits: 2191  Downloads: 124
闽江放生亲睹迦楼罗护法神显圣图记
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 8387  Downloads: 262
瑞士谷歌街景现超自然影像 耶稣空中显灵?
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 10406  Downloads: 283
佛堂“不明人形光影拜佛”[组图]
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 4917  Downloads: 205
佛堂“不明人形光影拜佛”[组图]
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 13669  Downloads: 369
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    佛堂    大明咒    预言        巨人    放光    真身    腾空    紫磨真金    弥勒菩萨    肯德基    神僧    肉身舍利    水结晶    舍利    昆虫        本焕    末法    往生