N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
十方普觉寺小狗妙音往生极乐世界,下葬时天空拍照像似人形求拥抱!
Date: 2016-12-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 1173  Downloads: 35
森林出現真實樹人!登山客抬頭一看嚇呆
Date: 2016-06-05
Category: 佛门瑞相
Hits: 1279  Downloads: 66
面目狰狞的腐尸原来是是大黄蜂织成的巢穴!
Date: 2016-03-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 2934  Downloads: 155
男子在树林中砍下一块木头,劈开侧面时被眼前的奇异图案完全看懵
Date: 2016-02-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 1134  Downloads: 67
岩石上显现带帽地藏菩萨像,引来近万人叩拜
Date: 2016-01-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 1115  Downloads: 48
网友在院子中想拍猫咪,结果拍到诡异人形生物!小鬼还是小精灵?
Date: 2016-01-07
Category: 佛门瑞相
Hits: 1038  Downloads: 61
少女客机上秀美自拍,图像上出现了一个神秘人影让她惊恐万分
Date: 2016-01-07
Category: 佛门瑞相
Hits: 878  Downloads: 62
奇闻!津巴布韦惊现人形山羊怪胎 长着人脸却拥有羊的四肢
Date: 2016-01-04
Category: 佛门瑞相
Hits: 860  Downloads: 69
这对情侣在印度神庙合影留念时,竟然拍到天空飞翔的这个诡异人形身影
Date: 2016-01-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 883  Downloads: 63
车祸现场拍到灵魂飞升
Date: 2014-06-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2236  Downloads: 98
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 3088  Downloads: 129
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2717  Downloads: 190
阿根廷落日中巨大人形,应是隐形的,被数码所拍
Date: 2013-12-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 3063  Downloads: 136
人形光体闪闪发光,象提着莲花灯
Date: 2013-12-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 5477  Downloads: 126
墨西哥拍到的人形光体
Date: 2013-12-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 2639  Downloads: 109
意外拍到的巨大人形透明生物体?并带有光源!
Date: 2013-12-05
Category: 佛门瑞相
Hits: 2167  Downloads: 120
闽江放生亲睹迦楼罗护法神显圣图记
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 8355  Downloads: 260
瑞士谷歌街景现超自然影像 耶稣空中显灵?
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 10363  Downloads: 281
佛堂“不明人形光影拜佛”[组图]
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 4882  Downloads: 200
佛堂“不明人形光影拜佛”[组图]
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 13639  Downloads: 365
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    上师    戒杀    怪物    巨人    腾空    佛光    朝圣    大圆满    玛雅    佛顶舍利    弥勒菩萨    印光大师    阿弥陀佛    肉身舍利    舍利    大明咒    瑜伽    手印    观世音菩萨    佛堂