N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
十方普觉寺小狗妙音往生极乐世界,下葬时天空拍照像似人形求拥抱!
Date: 2016-12-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 676  Downloads: 9
森林出現真實樹人!登山客抬頭一看嚇呆
Date: 2016-06-05
Category: 佛门瑞相
Hits: 1028  Downloads: 50
面目狰狞的腐尸原来是是大黄蜂织成的巢穴!
Date: 2016-03-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 2157  Downloads: 119
男子在树林中砍下一块木头,劈开侧面时被眼前的奇异图案完全看懵
Date: 2016-02-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 788  Downloads: 46
岩石上显现带帽地藏菩萨像,引来近万人叩拜
Date: 2016-01-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 854  Downloads: 23
网友在院子中想拍猫咪,结果拍到诡异人形生物!小鬼还是小精灵?
Date: 2016-01-07
Category: 佛门瑞相
Hits: 739  Downloads: 41
少女客机上秀美自拍,图像上出现了一个神秘人影让她惊恐万分
Date: 2016-01-07
Category: 佛门瑞相
Hits: 639  Downloads: 37
奇闻!津巴布韦惊现人形山羊怪胎 长着人脸却拥有羊的四肢
Date: 2016-01-04
Category: 佛门瑞相
Hits: 626  Downloads: 43
这对情侣在印度神庙合影留念时,竟然拍到天空飞翔的这个诡异人形身影
Date: 2016-01-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 616  Downloads: 36
车祸现场拍到灵魂飞升
Date: 2014-06-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1960  Downloads: 71
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2711  Downloads: 104
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2265  Downloads: 164
阿根廷落日中巨大人形,应是隐形的,被数码所拍
Date: 2013-12-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 2843  Downloads: 101
人形光体闪闪发光,象提着莲花灯
Date: 2013-12-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 4998  Downloads: 101
墨西哥拍到的人形光体
Date: 2013-12-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 2431  Downloads: 85
意外拍到的巨大人形透明生物体?并带有光源!
Date: 2013-12-05
Category: 佛门瑞相
Hits: 1862  Downloads: 93
闽江放生亲睹迦楼罗护法神显圣图记
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 8029  Downloads: 235
瑞士谷歌街景现超自然影像 耶稣空中显灵?
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 9912  Downloads: 250
佛堂“不明人形光影拜佛”[组图]
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 4658  Downloads: 142
佛堂“不明人形光影拜佛”[组图]
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 13301  Downloads: 336
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    婴灵    莲池海会    尼泊尔    舍利    神僧    人形    火供    净空法师    佛祖    预言    戒杀    肉身舍利    往生        昆虫    朝圣    焰口    观世音菩萨    怪兽    手印