N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
两只小狗的打坐和感恩之心,让它们得到护法神的加持!
Date: 2016-08-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 545  Downloads: 23
妙!鸡足山上罗汉像自然显圣!
Date: 2016-05-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 929  Downloads: 24
鸡足山上华门首显现低眉的虚云老和尚头像!
Date: 2016-05-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 759  Downloads: 16
这块石头很神奇!科学无法解释为何几百年来掉不下来?因为上面有佛的头发!
Date: 2016-01-04
Category: 佛门瑞相
Hits: 535  Downloads: 32
打七时诸佛菩萨和极乐天道地狱尽显眼前
Date: 2016-01-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 810  Downloads: 37
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1387  Downloads: 105
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2640  Downloads: 94
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2186  Downloads: 153
佛祖显灵了 香灰烧后不断打成卷
Date: 2013-12-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2141  Downloads: 135
西安庆山寺佛舍利
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 961  Downloads: 94
太神奇了!佛祖降临泸沽湖畔!
Date: 2012-04-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 8644  Downloads: 202
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2005  Downloads: 166
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1845  Downloads: 142
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1750  Downloads: 129
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2073  Downloads: 165
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 5708  Downloads: 236
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 4726  Downloads: 142
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 4442  Downloads: 153
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 4505  Downloads: 176
2006年5月12日佛祖舍利赴苏州巡展归来朝阳天空现狮子吼云图
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2264  Downloads: 101
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    弥勒菩萨    肉身舍利    巨人    焰口    戒杀    净空法师        佛七    怪物    观世音菩萨    大明咒    舍利    紫磨真金    尼泊尔    往生    放光    印光大师    佛光    显灵    轮回