N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
两只小狗的打坐和感恩之心,让它们得到护法神的加持!
Date: 2016-08-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 624  Downloads: 32
妙!鸡足山上罗汉像自然显圣!
Date: 2016-05-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 991  Downloads: 29
鸡足山上华门首显现低眉的虚云老和尚头像!
Date: 2016-05-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 808  Downloads: 21
这块石头很神奇!科学无法解释为何几百年来掉不下来?因为上面有佛的头发!
Date: 2016-01-04
Category: 佛门瑞相
Hits: 586  Downloads: 36
打七时诸佛菩萨和极乐天道地狱尽显眼前
Date: 2016-01-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 895  Downloads: 41
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1452  Downloads: 110
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2690  Downloads: 102
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2237  Downloads: 162
佛祖显灵了 香灰烧后不断打成卷
Date: 2013-12-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2202  Downloads: 145
西安庆山寺佛舍利
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 984  Downloads: 103
太神奇了!佛祖降临泸沽湖畔!
Date: 2012-04-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 8696  Downloads: 210
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2030  Downloads: 175
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1872  Downloads: 153
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1792  Downloads: 137
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2113  Downloads: 174
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 5751  Downloads: 243
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 4768  Downloads: 149
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 4479  Downloads: 159
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 4529  Downloads: 182
2006年5月12日佛祖舍利赴苏州巡展归来朝阳天空现狮子吼云图
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2288  Downloads: 108
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:        佛祖    腾空    莲池海会        巴登多杰    神僧    朝圣    预言        显灵    本焕    尼泊尔    阿弥陀佛    人面疮    居士    印光大师    火供    肯德基    佛堂