N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
2017年8月1日,五台山显圣瑞相云图,宛如菩萨乘坐骑,又如金翅鸟展翅!
Date: 2019-06-11
Category: 佛门瑞相
Hits: 113  Downloads: 1
2008年农历六月十九日,纯印老人玉石雕像的手指一触即动,并放出毫光!
Date: 2019-03-05
Category: 佛门瑞相
Hits: 411  Downloads: 9
两只小狗的打坐和感恩之心,让它们得到护法神的加持!
Date: 2016-08-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 1113  Downloads: 60
妙!鸡足山上罗汉像自然显圣!
Date: 2016-05-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 1364  Downloads: 44
鸡足山上华门首显现低眉的虚云老和尚头像!
Date: 2016-05-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 1454  Downloads: 38
这块石头很神奇!科学无法解释为何几百年来掉不下来?因为上面有佛的头发!
Date: 2016-01-04
Category: 佛门瑞相
Hits: 876  Downloads: 62
打七时诸佛菩萨和极乐天道地狱尽显眼前
Date: 2016-01-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 1396  Downloads: 68
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1992  Downloads: 129
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 3088  Downloads: 129
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2717  Downloads: 190
佛祖显灵了 香灰烧后不断打成卷
Date: 2013-12-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2491  Downloads: 182
西安庆山寺佛舍利
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 1258  Downloads: 134
太神奇了!佛祖降临泸沽湖畔!
Date: 2012-04-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 9043  Downloads: 236
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2219  Downloads: 203
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2066  Downloads: 188
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2083  Downloads: 167
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2321  Downloads: 202
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 5956  Downloads: 272
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 5092  Downloads: 175
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 4645  Downloads: 180
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    莲池海会    人面疮    印光大师    瑜伽    轮回    大明咒    净空法师        婴灵    放光    天龙    神僧    焰口    佛祖    上师    朝圣    玛雅    佛光    戒杀    肯德基