N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
2017年8月1日,五台山显圣瑞相云图,宛如菩萨乘坐骑,又如金翅鸟展翅!
Date: 2019-06-11
Category: 佛门瑞相
Hits: 197  Downloads: 5
2008年农历六月十九日,纯印老人玉石雕像的手指一触即动,并放出毫光!
Date: 2019-03-05
Category: 佛门瑞相
Hits: 519  Downloads: 14
两只小狗的打坐和感恩之心,让它们得到护法神的加持!
Date: 2016-08-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 1151  Downloads: 66
妙!鸡足山上罗汉像自然显圣!
Date: 2016-05-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 1390  Downloads: 49
鸡足山上华门首显现低眉的虚云老和尚头像!
Date: 2016-05-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 1498  Downloads: 41
这块石头很神奇!科学无法解释为何几百年来掉不下来?因为上面有佛的头发!
Date: 2016-01-04
Category: 佛门瑞相
Hits: 912  Downloads: 65
打七时诸佛菩萨和极乐天道地狱尽显眼前
Date: 2016-01-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 1443  Downloads: 69
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2061  Downloads: 131
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 3149  Downloads: 130
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2786  Downloads: 193
佛祖显灵了 香灰烧后不断打成卷
Date: 2013-12-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2515  Downloads: 183
西安庆山寺佛舍利
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 1300  Downloads: 137
太神奇了!佛祖降临泸沽湖畔!
Date: 2012-04-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 9075  Downloads: 238
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2248  Downloads: 204
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2084  Downloads: 190
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2107  Downloads: 170
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2356  Downloads: 203
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 5982  Downloads: 274
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 5146  Downloads: 178
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 4653  Downloads: 182
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    天龙    佛七    弥勒菩萨    本焕    显灵    巴登多杰    玛雅    肉身舍利    腾空    大圆满        手印    末法    人面疮    火供        舍利    佛光    佛顶舍利    佛堂