N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
净空法师念佛声下的水结晶照片
Date: 2012-08-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 4768  Downloads: 242
尘封七十七年的观世音菩萨显圣像
Date: 2012-04-23
Category: 佛门瑞相
Hits: 6223  Downloads: 226
新加坡一女居士患人面疮(珠珠师兄从澳洲净宗学院发来)
Date: 2012-03-29
Category: 六道轮回
Hits: 6592  Downloads: 226
犟牛居士讲经出现真空生妙有之胜境
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 5523  Downloads: 184
犟牛居士讲经出现真空生妙有之胜境
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 5015  Downloads: 193
犟牛居士讲经出现真空生妙有之胜境
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 5114  Downloads: 178
周地维居士往生舍利照片
Date: 2012-03-24
Category: 圣物舍利
Hits: 1562  Downloads: 158
周地维居士往生舍利照片
Date: 2012-03-24
Category: 圣物舍利
Hits: 1647  Downloads: 162
周地维居士往生舍利照片
Date: 2012-03-24
Category: 圣物舍利
Hits: 1486  Downloads: 157
周地维居士往生舍利照片
Date: 2012-03-24
Category: 圣物舍利
Hits: 1532  Downloads: 151
周地维居士往生舍利照片
Date: 2012-03-24
Category: 圣物舍利
Hits: 1968  Downloads: 153
周地维居士往生舍利照片
Date: 2012-03-24
Category: 圣物舍利
Hits: 1283  Downloads: 137
周地维居士往生舍利照片
Date: 2012-03-24
Category: 圣物舍利
Hits: 1506  Downloads: 155
日本江本胜博士水结晶实验:滴水结晶,吾人心念的映照
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 67352  Downloads: 1072
日本江本胜博士水结晶实验:滴水结晶,吾人心念的映照
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2974  Downloads: 189
日本江本胜博士水结晶实验:滴水结晶,吾人心念的映照
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2830  Downloads: 160
日本江本胜博士水结晶实验:滴水结晶,吾人心念的映照
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2612  Downloads: 176
日本江本胜博士水结晶实验:滴水结晶,吾人心念的映照
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 3439  Downloads: 397
日本江本胜博士水结晶实验:滴水结晶,吾人心念的映照
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2838  Downloads: 162
日本江本胜博士水结晶实验:滴水结晶,吾人心念的映照
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2568  Downloads: 144
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    弥勒菩萨    大明咒    巴登多杰    往生    腾空    尼泊尔    天龙    印光大师    火供    阿弥陀佛    观世音菩萨    舍利    净空法师    巨人    放光    佛七    手印    昆虫        神僧