N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
2008年农历六月十九日,纯印老人玉石雕像的手指一触即动,并放出毫光!
Date: 2019-03-05
Category: 佛门瑞相
Hits: 226  Downloads: 4
女记者:我亲耳听到一只蛙临死前念阿弥陀佛
Date: 2015-09-16
Category: 六道轮回
Hits: 976  Downloads: 58
龙称法王在给众弟子灌顶时呈现大圆满彩虹瑞相
Date: 2013-05-15
Category: 佛门瑞相
Hits: 5886  Downloads: 262
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 5516  Downloads: 203
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 8172  Downloads: 250
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 10643  Downloads: 424
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 14350  Downloads: 563
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 7509  Downloads: 185
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6480  Downloads: 151
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6087  Downloads: 176
秋耶仁波切指纹中的长寿佛像
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4866  Downloads: 167
晋美彭措法王显现神变实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4952  Downloads: 180
晋美彭措法王显现神变实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4380  Downloads: 185
大圆满虹身成就明证—闭关者陀美 虹身照片(阿明)
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 5614  Downloads: 230
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1691  Downloads: 162
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1628  Downloads: 167
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1753  Downloads: 176
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 1878  Downloads: 137
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1378  Downloads: 120
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1393  Downloads: 161
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    上师    火供    佛顶舍利    佛光    怪物    显灵    怪兽    朝圣    紫磨真金    人面疮    巨人    放光    佛堂    阿弥陀佛    末法        往生    腾空    观世音菩萨    本焕