N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
女记者:我亲耳听到一只蛙临死前念阿弥陀佛
Date: 2015-09-16
Category: 六道轮回
Hits: 643  Downloads: 43
龙称法王在给众弟子灌顶时呈现大圆满彩虹瑞相
Date: 2013-05-15
Category: 佛门瑞相
Hits: 5391  Downloads: 233
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 5220  Downloads: 177
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 7730  Downloads: 223
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 10445  Downloads: 410
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 13945  Downloads: 527
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 7249  Downloads: 162
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6242  Downloads: 123
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 5815  Downloads: 158
秋耶仁波切指纹中的长寿佛像
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4466  Downloads: 142
晋美彭措法王显现神变实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4765  Downloads: 160
晋美彭措法王显现神变实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4177  Downloads: 156
大圆满虹身成就明证—闭关者陀美 虹身照片(阿明)
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 5237  Downloads: 195
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1517  Downloads: 135
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1465  Downloads: 141
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1555  Downloads: 152
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 1724  Downloads: 116
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1199  Downloads: 97
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1199  Downloads: 140
“我将心留给众生。”圆照法师103岁圆寂前留言与众人
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1382  Downloads: 119
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:        腾空    巴登多杰    昆虫    巨人    火供    佛顶舍利    瑜伽    肯德基    佛光    手印    上师    佛堂    鬼魂    弥勒菩萨    阿弥陀佛        戒杀    居士    焰口