N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
女记者:我亲耳听到一只蛙临死前念阿弥陀佛
Date: 2015-09-16
Category: 六道轮回
Hits: 570  Downloads: 38
龙称法王在给众弟子灌顶时呈现大圆满彩虹瑞相
Date: 2013-05-15
Category: 佛门瑞相
Hits: 5244  Downloads: 216
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 5115  Downloads: 162
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 7570  Downloads: 217
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 10396  Downloads: 406
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 13832  Downloads: 516
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 7174  Downloads: 151
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6174  Downloads: 118
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 5738  Downloads: 145
秋耶仁波切指纹中的长寿佛像
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4300  Downloads: 128
晋美彭措法王显现神变实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4680  Downloads: 149
晋美彭措法王显现神变实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4094  Downloads: 146
大圆满虹身成就明证—闭关者陀美 虹身照片(阿明)
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 5117  Downloads: 182
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1461  Downloads: 123
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1405  Downloads: 132
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1491  Downloads: 141
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 1674  Downloads: 104
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1147  Downloads: 89
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1147  Downloads: 130
“我将心留给众生。”圆照法师103岁圆寂前留言与众人
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1299  Downloads: 106
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    巴登多杰    居士    怪兽    手印    阿弥陀佛    瑜伽    水结晶    显灵    往生    弥勒菩萨    人形    轮回    腾空    舍利    佛顶舍利    婴灵    莲池海会    观世音菩萨    戒杀    虹身