N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
2019年3月7日幸福从佛堂请出包装黄布的引磬现祥瑞,自然现成一尊观世音菩萨形象!
Date: 2019-03-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 254  Downloads: 26
伽蓝菩萨(关公)出现于北京通州上空?!
Date: 2016-07-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 1169  Downloads: 58
妙!鸡足山上罗汉像自然显圣!
Date: 2016-05-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 1364  Downloads: 44
惊奇发现—菩萨身上长出了灵芝
Date: 2016-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 1498  Downloads: 63
韬光禅寺拜观音后天空出现天龙以及曼陀罗花
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 1027  Downloads: 57
网友拍摄到北京天空"真龙"显形(图)
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 950  Downloads: 78
施食后立竿见影的神奇现象
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1981  Downloads: 145
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 3088  Downloads: 129
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2717  Downloads: 190
闽江放生亲睹迦楼罗护法神显圣图记
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 8355  Downloads: 260
08年5月15日下午天龙显圣照片
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 5317  Downloads: 233
08年5月15日下午天龙显圣照片
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 10322  Downloads: 476
08年5月15日下午天龙显圣照片
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 5855  Downloads: 245
章华寺宝塔开光时分天现观世音菩萨坐莲台与天龙护法之景象
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 5214  Downloads: 170
章华寺宝塔开光时分天现观世音菩萨坐莲台与天龙护法之景象
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 5992  Downloads: 211
章华寺宝塔开光时分天现观世音菩萨坐莲台与天龙护法之景象
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 5691  Downloads: 193
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 4220  Downloads: 198
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 4411  Downloads: 172
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 3548  Downloads: 168
1942年观世音菩萨显像的老照片
Date: 2012-03-19
Category: 佛门瑞相
Hits: 2560  Downloads: 149
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    阿弥陀佛    本焕        肯德基    神僧    居士    紫磨真金    弥勒菩萨    怪物    上师        往生    大明咒    舍利    轮回    焰口    朝圣    大圆满    净空法师    天龙