N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
2019年3月7日幸福从佛堂请出包装黄布的引磬现祥瑞,自然现成一尊观世音菩萨形象!
Date: 2019-03-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 185  Downloads: 20
伽蓝菩萨(关公)出现于北京通州上空?!
Date: 2016-07-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 1145  Downloads: 55
妙!鸡足山上罗汉像自然显圣!
Date: 2016-05-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 1323  Downloads: 43
惊奇发现—菩萨身上长出了灵芝
Date: 2016-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 1451  Downloads: 62
韬光禅寺拜观音后天空出现天龙以及曼陀罗花
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 969  Downloads: 56
网友拍摄到北京天空"真龙"显形(图)
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 929  Downloads: 76
施食后立竿见影的神奇现象
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1887  Downloads: 144
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 3043  Downloads: 126
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2624  Downloads: 188
闽江放生亲睹迦楼罗护法神显圣图记
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 8310  Downloads: 259
08年5月15日下午天龙显圣照片
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 5293  Downloads: 231
08年5月15日下午天龙显圣照片
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 10288  Downloads: 474
08年5月15日下午天龙显圣照片
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 5841  Downloads: 243
章华寺宝塔开光时分天现观世音菩萨坐莲台与天龙护法之景象
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 5199  Downloads: 170
章华寺宝塔开光时分天现观世音菩萨坐莲台与天龙护法之景象
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 5970  Downloads: 208
章华寺宝塔开光时分天现观世音菩萨坐莲台与天龙护法之景象
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 5667  Downloads: 191
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 4162  Downloads: 196
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 4341  Downloads: 171
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 3535  Downloads: 166
1942年观世音菩萨显像的老照片
Date: 2012-03-19
Category: 佛门瑞相
Hits: 2546  Downloads: 147
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    巴登多杰    昆虫    佛光    焰口    真身    尼泊尔    弥勒菩萨    莲池海会        人面疮        瑜伽    肉身舍利    肯德基    本焕    极乐世界    玛雅    腾空        佛顶舍利