N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
2019年3月7日幸福从佛堂请出包装黄布的引磬现祥瑞,自然现成一尊观世音菩萨形象!
Date: 2019-03-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 289  Downloads: 32
伽蓝菩萨(关公)出现于北京通州上空?!
Date: 2016-07-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 1195  Downloads: 60
妙!鸡足山上罗汉像自然显圣!
Date: 2016-05-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 1390  Downloads: 49
惊奇发现—菩萨身上长出了灵芝
Date: 2016-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 1537  Downloads: 68
韬光禅寺拜观音后天空出现天龙以及曼陀罗花
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 1075  Downloads: 58
网友拍摄到北京天空"真龙"显形(图)
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 982  Downloads: 81
施食后立竿见影的神奇现象
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 2030  Downloads: 150
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 3149  Downloads: 130
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2786  Downloads: 193
闽江放生亲睹迦楼罗护法神显圣图记
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 8387  Downloads: 262
08年5月15日下午天龙显圣照片
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 5333  Downloads: 235
08年5月15日下午天龙显圣照片
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 10365  Downloads: 481
08年5月15日下午天龙显圣照片
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 5892  Downloads: 247
章华寺宝塔开光时分天现观世音菩萨坐莲台与天龙护法之景象
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 5236  Downloads: 172
章华寺宝塔开光时分天现观世音菩萨坐莲台与天龙护法之景象
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 6016  Downloads: 218
章华寺宝塔开光时分天现观世音菩萨坐莲台与天龙护法之景象
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 5716  Downloads: 198
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 4269  Downloads: 201
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 4453  Downloads: 176
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 3568  Downloads: 171
1942年观世音菩萨显像的老照片
Date: 2012-03-19
Category: 佛门瑞相
Hits: 2590  Downloads: 151
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    佛光        末法    戒杀    天龙    婴灵    昆虫    佛七    玛雅    大明咒    印光大师    极乐世界    火供    往生    舍利    鬼魂        佛堂    水结晶    本焕