N/P:   Category: 
  1.  
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1600  Downloads: 117
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5579  Downloads: 213
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5751  Downloads: 173
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 4994  Downloads: 186
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5477  Downloads: 199
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4303  Downloads: 163
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 10797  Downloads: 386
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4428  Downloads: 160
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4079  Downloads: 153
记净天法师往生瑞相实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 3054  Downloads: 151
记净天法师往生瑞相实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 2940  Downloads: 145
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    焰口    腾空    莲池海会    人形    观世音菩萨    阿弥陀佛    昆虫    火供    佛七    尼泊尔    本焕    末法    鬼魂    婴灵    印光大师    玛雅    佛堂    真身    舍利    佛顶舍利