N/P:   Category: 
  1.  
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1696  Downloads: 121
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5638  Downloads: 220
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5820  Downloads: 178
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5045  Downloads: 196
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5541  Downloads: 202
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4367  Downloads: 168
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 10891  Downloads: 396
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4495  Downloads: 170
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4123  Downloads: 161
记净天法师往生瑞相实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 3081  Downloads: 158
记净天法师往生瑞相实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 2968  Downloads: 148
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    往生    佛堂    肯德基    本焕    佛祖        上师    人面疮    怪兽    极乐世界    阿弥陀佛    放光        佛七    天龙    手印    舍利    紫磨真金    瑜伽    末法