N/P:   Category: 
  1.  
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1380  Downloads: 105
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5403  Downloads: 191
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5528  Downloads: 150
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 4823  Downloads: 160
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5308  Downloads: 176
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4159  Downloads: 145
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 10570  Downloads: 359
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4278  Downloads: 136
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 3952  Downloads: 134
记净天法师往生瑞相实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 2975  Downloads: 131
记净天法师往生瑞相实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 2863  Downloads: 125
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    居士    极乐世界    婴灵    神僧    观世音菩萨    佛堂    尼泊尔    天龙    玛雅    真身    末法    放光    人形    印光大师    昆虫    巨人    弥勒菩萨    虹身    佛顶舍利    佛祖