N/P:   Category: 
  1.  
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1921  Downloads: 126
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5725  Downloads: 233
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5921  Downloads: 183
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5133  Downloads: 203
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5647  Downloads: 211
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4478  Downloads: 178
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 11008  Downloads: 413
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4560  Downloads: 175
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4205  Downloads: 170
记净天法师往生瑞相实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 3159  Downloads: 161
记净天法师往生瑞相实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 3009  Downloads: 155
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    手印    巴登多杰    净空法师    焰口    肉身舍利    舍利    瑜伽    大圆满    佛光    水结晶        尼泊尔    鬼魂    天龙    怪物    神僧    莲池海会    巨人    上师    人形