N/P:   Category: 
  1.  
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2026  Downloads: 130
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5782  Downloads: 235
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5960  Downloads: 185
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5196  Downloads: 208
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5704  Downloads: 217
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4544  Downloads: 182
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 11073  Downloads: 418
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4592  Downloads: 180
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4235  Downloads: 172
记净天法师往生瑞相实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 3175  Downloads: 164
记净天法师往生瑞相实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 3021  Downloads: 159
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    末法    神僧    佛堂        怪物    人形    腾空    居士        弥勒菩萨        显灵    肉身舍利    预言    怪兽    玛雅    水结晶    舍利        放光