N/P:   Category: 
  1.  
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1480  Downloads: 111
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5491  Downloads: 203
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5652  Downloads: 162
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 4916  Downloads: 174
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5371  Downloads: 186
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4228  Downloads: 153
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 10665  Downloads: 370
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4353  Downloads: 146
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4017  Downloads: 142
记净天法师往生瑞相实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 3019  Downloads: 141
记净天法师往生瑞相实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 2900  Downloads: 137
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    居士    玛雅    天龙    净空法师    尼泊尔    神僧    上师    佛光    舍利    腾空    佛七    瑜伽    印光大师    怪物    肉身舍利    本焕    大圆满    紫磨真金    水结晶    真身