N/P:   Category: 
  1.  
天生一只眼的婴儿,让人想起希腊传说中的独眼巨人!
Date: 2015-10-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 780  Downloads: 52
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2805  Downloads: 111
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2314  Downloads: 172
摄影师公布巨人手指遗骸 长38厘米(美国新闻公布)
Date: 2012-04-17
Category: 六道轮回
Hits: 4322  Downloads: 147
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 3966  Downloads: 178
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 4089  Downloads: 152
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 3423  Downloads: 149
乐山大佛闭上了眼睛
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 5584  Downloads: 153
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:        上师    玛雅    天龙        真身    瑜伽    昆虫    大圆满    大明咒    焰口    显灵    佛堂    预言        戒杀    极乐世界    虹身    观世音菩萨    手印