N/P:   Category: 
  1.  
天生一只眼的婴儿,让人想起希腊传说中的独眼巨人!
Date: 2015-10-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 672  Downloads: 33
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2640  Downloads: 94
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2186  Downloads: 153
摄影师公布巨人手指遗骸 长38厘米(美国新闻公布)
Date: 2012-04-17
Category: 六道轮回
Hits: 4189  Downloads: 129
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 3865  Downloads: 158
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 3915  Downloads: 133
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 3319  Downloads: 130
乐山大佛闭上了眼睛
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 5451  Downloads: 146
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    肉身舍利    人形    极乐世界    腾空    往生    尼泊尔    放光    朝圣    神僧    阿弥陀佛    大明咒    佛祖    虹身    佛堂    巴登多杰    显灵        人面疮    舍利