N/P:   Category: 
  1.  
天生一只眼的婴儿,让人想起希腊传说中的独眼巨人!
Date: 2015-10-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 963  Downloads: 79
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 3125  Downloads: 129
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2754  Downloads: 191
摄影师公布巨人手指遗骸 长38厘米(美国新闻公布)
Date: 2012-04-17
Category: 六道轮回
Hits: 4543  Downloads: 160
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 4249  Downloads: 200
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 4430  Downloads: 175
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 3562  Downloads: 170
乐山大佛闭上了眼睛
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 5877  Downloads: 166
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    上师    腾空    佛堂    佛顶舍利    紫磨真金    火供    巴登多杰    印光大师    天龙    佛光    昆虫    显灵    肉身舍利    人形        玛雅    预言    弥勒菩萨    瑜伽    佛七