N/P:   Category: 
  1.  
天生一只眼的婴儿,让人想起希腊传说中的独眼巨人!
Date: 2015-10-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 724  Downloads: 40
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2690  Downloads: 102
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2237  Downloads: 162
摄影师公布巨人手指遗骸 长38厘米(美国新闻公布)
Date: 2012-04-17
Category: 六道轮回
Hits: 4243  Downloads: 136
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 3914  Downloads: 166
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 3993  Downloads: 142
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 3359  Downloads: 139
乐山大佛闭上了眼睛
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 5501  Downloads: 149
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    巴登多杰    佛堂    弥勒菩萨    朝圣            人形    天龙    肯德基    怪兽    水结晶    手印    昆虫    怪物    大圆满    腾空    肉身舍利    佛顶舍利    紫磨真金    放光