N/P:   Category: 
  1.  
狐狸养殖老板的报应:煤气罐爆炸起火两孩子被炸死,火光中狐皮显圣!感应补遗:浓烟中大肚弥勒佛成相!
Date: 2017-12-11
Category: 佛门瑞相
Hits: 1178  Downloads: 48
施食后立竿见影的神奇现象
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1981  Downloads: 145
菩提迦耶释迦佛成道像(相传为弥勒菩萨所造)最佳版,可冲印供养
Date: 2012-04-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 6540  Downloads: 247
肉身菩薩-慈航法師!传言是弥勒菩萨应化
Date: 2012-03-22
Category: 圣物舍利
Hits: 1923  Downloads: 168
肉身菩薩-慈航法師!传言是弥勒菩萨应化
Date: 2012-03-22
Category: 圣物舍利
Hits: 6615  Downloads: 1620
弥勒菩萨显吉祥云
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 3147  Downloads: 194
近日2000余粒舍利子惊现清莲庵
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1893  Downloads: 153
弥勒菩萨火中现金身 方便面调料袋化作佛像
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 6136  Downloads: 174
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    焰口    莲池海会    巨人    轮回    腾空    手印    观世音菩萨    天龙    大圆满            放光    火供        末法    本焕    肯德基    怪兽    极乐世界    真身