N/P:   Category: 
  1.  
狐狸养殖老板的报应:煤气罐爆炸起火两孩子被炸死,火光中狐皮显圣!感应补遗:浓烟中大肚弥勒佛成相!
Date: 2017-12-11
Category: 佛门瑞相
Hits: 1246  Downloads: 54
施食后立竿见影的神奇现象
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 2030  Downloads: 150
菩提迦耶释迦佛成道像(相传为弥勒菩萨所造)最佳版,可冲印供养
Date: 2012-04-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 6619  Downloads: 249
肉身菩薩-慈航法師!传言是弥勒菩萨应化
Date: 2012-03-22
Category: 圣物舍利
Hits: 1951  Downloads: 170
肉身菩薩-慈航法師!传言是弥勒菩萨应化
Date: 2012-03-22
Category: 圣物舍利
Hits: 6676  Downloads: 1632
弥勒菩萨显吉祥云
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 3178  Downloads: 196
近日2000余粒舍利子惊现清莲庵
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1924  Downloads: 157
弥勒菩萨火中现金身 方便面调料袋化作佛像
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 6179  Downloads: 176
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    腾空    阿弥陀佛    神僧    观世音菩萨            佛堂    弥勒菩萨    莲池海会    焰口    放光    大明咒    真身    怪兽    肉身舍利    紫磨真金    人面疮    显灵    舍利    佛顶舍利