N/P:   Category: 
  1.  
B超下的“鬼脸”宝宝吓坏亲妈
Date: 2016-07-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 579  Downloads: 14
加拿大湖中出现长毛猪脸怪兽尸体
Date: 2012-04-24
Category: 六道轮回
Hits: 4650  Downloads: 156
中国的一个海边也出现了巨大的海怪,这预示什么呢?(图文)
Date: 2012-03-29
Category: 六道轮回
Hits: 3799  Downloads: 133
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    人面疮    佛光    本焕    人形    巴登多杰    往生    显灵    昆虫    佛七    紫磨真金    上师    鬼魂    大明咒    末法    瑜伽    弥勒菩萨    尼泊尔    戒杀    莲池海会    大圆满