N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
惊人照片:实拍佛教护身大白伞盖显圣
Date: 2016-05-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 1111  Downloads: 63
佛像放光:毫光遍地 佛光纷飞 圣号三界彻震诸佛现全身
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 6961  Downloads: 190
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 5331  Downloads: 189
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 7887  Downloads: 235
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 10517  Downloads: 416
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 14086  Downloads: 541
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 7345  Downloads: 174
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6328  Downloads: 139
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 5891  Downloads: 168
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 5978  Downloads: 204
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 6191  Downloads: 181
秋耶仁波切指纹中的长寿佛像
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4618  Downloads: 155
秋耶仁波切指纹中的长寿佛像
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 3548  Downloads: 147
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1571  Downloads: 148
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1516  Downloads: 154
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1623  Downloads: 166
绝世奇迹:念佛堂开光后出殊胜瑞相(妙音论坛自在随缘师兄原创)
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 3011  Downloads: 110
绝世奇迹:念佛堂开光后出殊胜瑞相(妙音论坛自在随缘师兄原创)
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2685  Downloads: 150
绝世奇迹:念佛堂开光后出殊胜瑞相(妙音论坛自在随缘师兄原创)
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2654  Downloads: 125
绝世奇迹:念佛堂开光后出殊胜瑞相(妙音论坛自在随缘师兄原创)
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2471  Downloads: 114
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:        末法    昆虫    往生    朝圣    天龙    瑜伽    印光大师    火供    弥勒菩萨    紫磨真金    本焕    显灵    舍利    婴灵    佛七    放光    人面疮        水结晶