N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9.  >> 
在五台山,曾有神秘七童子向晋美彭措法王求法
Date: 2016-06-11
Category: 佛门瑞相
Hits: 1299  Downloads: 56
打七时诸佛菩萨和极乐天道地狱尽显眼前
Date: 2016-01-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 1396  Downloads: 68
佛以大因缘而放光加持——记华藏寺圣宝浴佛像放光之圣迹!
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 918  Downloads: 58
海涛法师领众放生,怀孕黄牛下跪谢恩
Date: 2015-03-06
Category: 佛门瑞相
Hits: 1325  Downloads: 73
《僧伽吒经》经书中佛塔放光照片!
Date: 2014-12-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1129  Downloads: 78
云泉禅寺佛骨舍利显现放光瑞相【图】
Date: 2013-12-05
Category: 佛门瑞相
Hits: 2218  Downloads: 127
西安法门寺佛指舍利放光(原画)
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 8365  Downloads: 384
小佛像大放光茫
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3735  Downloads: 140
小佛像放光
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3565  Downloads: 138
无量光佛大放光明
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 4285  Downloads: 166
羊平心寺隆重举行 鸠摩罗什寺主持理智法师纪念塔安坐放光
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3789  Downloads: 155
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2219  Downloads: 203
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2066  Downloads: 188
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2083  Downloads: 167
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2321  Downloads: 202
曲永祥居士往生时天空好似观音菩萨坐莲台
Date: 2012-03-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 9188  Downloads: 203
闽江放生亲睹迦楼罗护法神显圣图记
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 8355  Downloads: 260
佛像放光:毫光遍地 佛光纷飞 圣号三界彻震诸佛现全身
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 7218  Downloads: 209
现代人面疮 念佛生西-江翠裳居士
Date: 2012-03-29
Category: 六道轮回
Hits: 4498  Downloads: 153
09年10月1日-2日弥陀寺精进念佛,放光显瑞相
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 5157  Downloads: 161
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9.  >> 
Tags:    瑜伽    本焕    预言    巴登多杰    轮回    人面疮    莲池海会    怪物    昆虫    水结晶    佛七    天龙    人形    阿弥陀佛    肯德基    往生    戒杀    大明咒    佛堂    弥勒菩萨