N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9.  >> 
墨西哥耶稣像显灵开眼?信徒坚称遇到真神
Date: 2016-08-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 521  Downloads: 10
佛菩萨显灵照和不思议法光
Date: 2016-03-06
Category: 佛门瑞相
Hits: 1002  Downloads: 19
天空拍到奇怪云彩,好象金轮王在显灵!
Date: 2016-01-15
Category: 佛门瑞相
Hits: 1935  Downloads: 41
岩石上显现带帽地藏菩萨像,引来近万人叩拜
Date: 2016-01-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 787  Downloads: 19
毛主席神灵显圣?农家院墙现真身 惨烈车祸无伤亡
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 672  Downloads: 36
菩萨显灵!地藏菩萨手提锡杖驾云而来?
Date: 2015-03-21
Category: 佛门瑞相
Hits: 848  Downloads: 49
莲友无意中拍到寺院沐浴在烟波浩渺的金色佛光之中
Date: 2014-12-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 984  Downloads: 52
道教某坛化宝帛时堕胎婴灵显灵真影
Date: 2014-10-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 2240  Downloads: 102
过世17年外公鬼魂显灵图
Date: 2014-06-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1417  Downloads: 72
炮炸神轿浓烟显灵虎爷
Date: 2014-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 1903  Downloads: 127
佛祖显灵了 香灰烧后不断打成卷
Date: 2013-12-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2137  Downloads: 134
精彩照片三张:莲友无意中拍到寺院沐浴在烟波浩渺的金色佛光之中(经专家鉴定,除佛菩萨显灵无
Date: 2012-08-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 5496  Downloads: 193
精彩照片三张:莲友无意中拍到寺院沐浴在烟波浩渺的金色佛光之中(经专家鉴定,除佛菩萨显灵无
Date: 2012-08-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 5153  Downloads: 198
精彩照片三张:莲友无意中拍到寺院沐浴在烟波浩渺的金色佛光之中(经专家鉴定,除佛菩萨显灵无
Date: 2012-08-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 5564  Downloads: 182
玛雅金字塔现神秘光柱 网友惊呼"世界末日"前兆?
Date: 2012-04-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 5648  Downloads: 167
瑞士谷歌街景现超自然影像 耶稣空中显灵?
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 9755  Downloads: 240
菩萨显灵!(没经过任何处理哦!)
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 5977  Downloads: 186
观音圣诞日家中佛堂佛菩萨显灵大放异彩(组图)
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 6331  Downloads: 159
观音圣诞日家中佛堂佛菩萨显灵大放异彩(组图)
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 5341  Downloads: 146
观音圣诞日家中佛堂佛菩萨显灵大放异彩(组图)
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 5659  Downloads: 163
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9.  >> 
Tags:    本焕    玛雅    大圆满    佛祖    轮回    放光    紫磨真金    火供    怪物    瑜伽    手印    往生    大明咒    末法    佛七    佛堂    观世音菩萨    显灵    朝圣    虹身