N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9.  >> 
墨西哥耶稣像显灵开眼?信徒坚称遇到真神
Date: 2016-08-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 553  Downloads: 12
佛菩萨显灵照和不思议法光
Date: 2016-03-06
Category: 佛门瑞相
Hits: 1067  Downloads: 20
天空拍到奇怪云彩,好象金轮王在显灵!
Date: 2016-01-15
Category: 佛门瑞相
Hits: 2075  Downloads: 43
岩石上显现带帽地藏菩萨像,引来近万人叩拜
Date: 2016-01-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 819  Downloads: 21
毛主席神灵显圣?农家院墙现真身 惨烈车祸无伤亡
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 696  Downloads: 39
菩萨显灵!地藏菩萨手提锡杖驾云而来?
Date: 2015-03-21
Category: 佛门瑞相
Hits: 875  Downloads: 52
莲友无意中拍到寺院沐浴在烟波浩渺的金色佛光之中
Date: 2014-12-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 1020  Downloads: 58
道教某坛化宝帛时堕胎婴灵显灵真影
Date: 2014-10-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 2378  Downloads: 105
过世17年外公鬼魂显灵图
Date: 2014-06-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1448  Downloads: 76
炮炸神轿浓烟显灵虎爷
Date: 2014-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 1936  Downloads: 143
佛祖显灵了 香灰烧后不断打成卷
Date: 2013-12-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2171  Downloads: 140
精彩照片三张:莲友无意中拍到寺院沐浴在烟波浩渺的金色佛光之中(经专家鉴定,除佛菩萨显灵无
Date: 2012-08-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 5519  Downloads: 198
精彩照片三张:莲友无意中拍到寺院沐浴在烟波浩渺的金色佛光之中(经专家鉴定,除佛菩萨显灵无
Date: 2012-08-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 5178  Downloads: 201
精彩照片三张:莲友无意中拍到寺院沐浴在烟波浩渺的金色佛光之中(经专家鉴定,除佛菩萨显灵无
Date: 2012-08-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 5591  Downloads: 185
玛雅金字塔现神秘光柱 网友惊呼"世界末日"前兆?
Date: 2012-04-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 5669  Downloads: 170
瑞士谷歌街景现超自然影像 耶稣空中显灵?
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 9840  Downloads: 243
菩萨显灵!(没经过任何处理哦!)
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 6005  Downloads: 188
观音圣诞日家中佛堂佛菩萨显灵大放异彩(组图)
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 6354  Downloads: 162
观音圣诞日家中佛堂佛菩萨显灵大放异彩(组图)
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 5369  Downloads: 148
观音圣诞日家中佛堂佛菩萨显灵大放异彩(组图)
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 5679  Downloads: 170
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9.  >> 
Tags:    火供    水结晶    轮回    弥勒菩萨        怪兽    上师    末法    鬼魂    昆虫    焰口    瑜伽    印光大师    往生    莲池海会    极乐世界    人面疮    居士    本焕