N/P:   Category: 
  1.  
犟牛居士前世法相
Date: 2016-06-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 2932  Downloads: 66
跟佛经所说一样:现有八岁生子
Date: 2012-04-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 6370  Downloads: 158
南京赵荣芳居士往生现佛像舍利
Date: 2012-03-28
Category: 圣物舍利
Hits: 3914  Downloads: 182
横空飞来的舍利
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1341  Downloads: 132
佛舍利重现佛诞日祈祷法事,静一和圣一法师身体现透明琉璃
Date: 2012-03-15
Category: 佛门瑞相
Hits: 7052  Downloads: 239
你信不信?真诚燃香香挂炉!
Date: 2012-03-15
Category: 佛门瑞相
Hits: 3693  Downloads: 275
人猪合体!真实恐怖的因果轮回照片
Date: 2012-03-14
Category: 六道轮回
Hits: 5133  Downloads: 254
莲花生大士显圣于喇荣五明佛学院天空的照片
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8866  Downloads: 252
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    本焕    佛堂    显灵    末法    印光大师    佛七    焰口    火供    肉身舍利    天龙    人形    莲池海会    预言    婴灵    肯德基    水结晶    手印    紫磨真金    观世音菩萨    佛光