N/P:   Category: 
  1.  
犟牛居士前世法相
Date: 2016-06-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 2971  Downloads: 68
跟佛经所说一样:现有八岁生子
Date: 2012-04-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 6404  Downloads: 161
南京赵荣芳居士往生现佛像舍利
Date: 2012-03-28
Category: 圣物舍利
Hits: 3967  Downloads: 184
横空飞来的舍利
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1352  Downloads: 136
佛舍利重现佛诞日祈祷法事,静一和圣一法师身体现透明琉璃
Date: 2012-03-15
Category: 佛门瑞相
Hits: 7085  Downloads: 244
你信不信?真诚燃香香挂炉!
Date: 2012-03-15
Category: 佛门瑞相
Hits: 3711  Downloads: 277
人猪合体!真实恐怖的因果轮回照片
Date: 2012-03-14
Category: 六道轮回
Hits: 5295  Downloads: 257
莲花生大士显圣于喇荣五明佛学院天空的照片
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8909  Downloads: 259
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    怪物    婴灵    虹身    大明咒    极乐世界    腾空    预言    佛光    尼泊尔    神僧    真身    瑜伽    肉身舍利    巨人    戒杀    佛堂    莲池海会    焰口    放光    观世音菩萨