N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
火供现场惊现古装女鬼,吓坏女居士(图)
Date: 2016-07-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 830  Downloads: 64
这几张照片全都拍到鬼了,你能看到吗?
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1594  Downloads: 79
吓人!做烟火供时拍到无量的鬼道众生
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1377  Downloads: 121
火供现场惊现古装女鬼,吓坏女居士(图)
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1334  Downloads: 106
火供现场的灵异
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3701  Downloads: 138
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 5516  Downloads: 203
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 8172  Downloads: 250
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 10643  Downloads: 424
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 14350  Downloads: 563
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 7509  Downloads: 185
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6480  Downloads: 151
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6087  Downloads: 176
火供现场中的许多众生
Date: 2012-03-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 2893  Downloads: 160
火供现场中的许多众生
Date: 2012-03-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 3632  Downloads: 197
火供现场中的许多众生
Date: 2012-03-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 3022  Downloads: 154
火供中的火焰瞬间变化象地藏菩萨还是象送子观音呢
Date: 2012-03-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 2495  Downloads: 143
阿弥陀佛火供吉祥瑞相-如龙吐珠
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 6748  Downloads: 333
阿弥陀佛火供吉祥瑞相-如龙吐珠
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3912  Downloads: 162
阿弥陀佛火供吉祥瑞相-如龙吐珠
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3718  Downloads: 160
一次火供现场拍摄到的照片
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 2584  Downloads: 189
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    放光    末法        玛雅    莲池海会    手印    紫磨真金    弥勒菩萨    佛顶舍利    净空法师    婴灵        巨人    昆虫    尼泊尔        往生    怪兽    天龙    真身