N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
火供现场惊现古装女鬼,吓坏女居士(图)
Date: 2016-07-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 853  Downloads: 65
这几张照片全都拍到鬼了,你能看到吗?
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1640  Downloads: 80
吓人!做烟火供时拍到无量的鬼道众生
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1389  Downloads: 124
火供现场惊现古装女鬼,吓坏女居士(图)
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1356  Downloads: 108
火供现场的灵异
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3719  Downloads: 139
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 5545  Downloads: 205
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 8210  Downloads: 251
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 10662  Downloads: 425
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 14381  Downloads: 565
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 7533  Downloads: 188
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6496  Downloads: 155
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6127  Downloads: 178
火供现场中的许多众生
Date: 2012-03-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 2900  Downloads: 162
火供现场中的许多众生
Date: 2012-03-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 3648  Downloads: 198
火供现场中的许多众生
Date: 2012-03-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 3035  Downloads: 157
火供中的火焰瞬间变化象地藏菩萨还是象送子观音呢
Date: 2012-03-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 2509  Downloads: 145
阿弥陀佛火供吉祥瑞相-如龙吐珠
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 6822  Downloads: 335
阿弥陀佛火供吉祥瑞相-如龙吐珠
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3928  Downloads: 165
阿弥陀佛火供吉祥瑞相-如龙吐珠
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3739  Downloads: 163
一次火供现场拍摄到的照片
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 2597  Downloads: 192
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    虹身    尼泊尔    舍利    大圆满    印光大师    观世音菩萨    莲池海会    弥勒菩萨    上师    佛祖    瑜伽    玛雅    本焕    神僧    末法    手印    昆虫    焰口    轮回    往生