N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
毛主席神灵显圣?农家院墙现真身 惨烈车祸无伤亡
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 672  Downloads: 36
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1380  Downloads: 105
福建妙智长老全身舍利
Date: 2013-05-30
Category: 圣物舍利
Hits: 2274  Downloads: 86
佛陀真身血舍利(印度 锡金 隆德寺)
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 1712  Downloads: 108
佛陀顶轮真身舍利(印度 锡金 隆德寺)
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 1263  Downloads: 83
西安庆山寺佛舍利
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 959  Downloads: 93
南投佛陀舍利世界和平塔佛陀舍利子
Date: 2013-05-16
Category: 圣物舍利
Hits: 1013  Downloads: 82
台湾南投县集集镇《佛陀舍利世界和平塔》镇国寺舍利塔极乐圣境莲花显像
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 5957  Downloads: 201
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2004  Downloads: 166
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1844  Downloads: 142
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1748  Downloads: 129
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2073  Downloads: 165
净土宗祖师印光大师真身舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 4813  Downloads: 254
地藏王菩萨真身画像(晋美彭措法王定中所见请画师画下)
Date: 2012-04-10
Category: 佛门瑞相
Hits: 6301  Downloads: 254
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3937  Downloads: 112
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3797  Downloads: 143
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3735  Downloads: 114
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3591  Downloads: 122
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3664  Downloads: 130
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3409  Downloads: 148
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    显灵    手印    净空法师    佛堂    虹身        天龙    弥勒菩萨    昆虫    预言    玛雅    鬼魂    腾空    观世音菩萨    焰口    佛七        佛祖    往生    怪物