N/P:   Category: 
  1.  
网友拍摄到北京天空"真龙"显形(图)
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 982  Downloads: 81
一位牛津大学的医学博士亲眼见到僧人让巨石自动腾空250米!
Date: 2015-07-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 1066  Downloads: 94
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5798  Downloads: 235
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5972  Downloads: 189
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5209  Downloads: 210
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5723  Downloads: 219
营口落龙照片
Date: 2012-03-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 4052  Downloads: 200
营口落龙照片
Date: 2012-03-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 2680  Downloads: 166
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    尼泊尔    末法    巨人    玛雅    昆虫    佛光    大明咒    天龙    水结晶    戒杀    腾空    佛顶舍利    佛堂    放光    婴灵        紫磨真金    预言    莲池海会    弥勒菩萨