N/P:   Category: 
  1.  
网友拍摄到北京天空"真龙"显形(图)
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 950  Downloads: 78
一位牛津大学的医学博士亲眼见到僧人让巨石自动腾空250米!
Date: 2015-07-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 1027  Downloads: 90
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5762  Downloads: 235
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5948  Downloads: 185
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5172  Downloads: 205
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5680  Downloads: 215
营口落龙照片
Date: 2012-03-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 4039  Downloads: 187
营口落龙照片
Date: 2012-03-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 2667  Downloads: 165
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    人形    佛祖    佛顶舍利    神僧    戒杀    观世音菩萨        手印    天龙    舍利    玛雅    佛光    往生    紫磨真金        怪兽    虹身    水结晶        放光