N/P:   Category: 
  1.  
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 圣物舍利
Hits: 2400  Downloads: 186
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 圣物舍利
Hits: 2139  Downloads: 172
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 圣物舍利
Hits: 2570  Downloads: 195
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 6120  Downloads: 216
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 6354  Downloads: 198
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 5697  Downloads: 186
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 5337  Downloads: 167
大圆满虹身成就明证—闭关者陀美 虹身照片(阿明)
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 5674  Downloads: 233
阿色·阿炯仁波切的虹光照片
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3473  Downloads: 228
大恩根本上师登勒活佛仁波切的虹身相片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 3484  Downloads: 180
益西加措上师虹身照片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 6842  Downloads: 262
益西加措上师虹身照片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 6791  Downloads: 310
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    极乐世界    净空法师    玛雅    火供    放光    阿弥陀佛    人形    真身    天龙    轮回    佛堂        手印    弥勒菩萨    腾空        鬼魂    昆虫    怪兽