N/P:   Category: 
  1.  
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 圣物舍利
Hits: 2208  Downloads: 156
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 圣物舍利
Hits: 1981  Downloads: 127
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 圣物舍利
Hits: 2325  Downloads: 171
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 5949  Downloads: 200
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 6154  Downloads: 177
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 5505  Downloads: 164
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 5169  Downloads: 151
大圆满虹身成就明证—闭关者陀美 虹身照片(阿明)
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 5320  Downloads: 203
阿色·阿炯仁波切的虹光照片
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3171  Downloads: 205
大恩根本上师登勒活佛仁波切的虹身相片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 3283  Downloads: 154
益西加措上师虹身照片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 6249  Downloads: 243
益西加措上师虹身照片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 6295  Downloads: 283
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    尼泊尔    放光    巨人    瑜伽    腾空    阿弥陀佛    弥勒菩萨    往生    肯德基    水结晶    轮回    昆虫    婴灵    鬼魂    佛光    莲池海会    观世音菩萨    火供    虹身    大明咒